Ga naar de hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Blankestijn Advocaten LLP, handelende onder de naam Blankestijn Advocaten & Mediators, hierna BA te noemen, is een limited liability partnership die zich ten doel stelt om een advocatenpraktijk uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin des woords en heeft haar hoofdvestiging aan Marskant 10 (7551 BV) te Hengelo (O), Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08185820. Statutair is BA gevestigd te Llechryd, Cardigan, Saith Seren, (SA 43 2 NR), Wales met registratienummer OC348168.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/cliënten van BA. De algemene voorwaarden zijn in te zien op https://www.blankestijnadvocaten.nl.

2. Opdracht

Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door BA. BA is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever/cliënt. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door één bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 , 7:409 en 7a:1680 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart BA tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BA is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door BA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal op verzoek worden toegezonden.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van BA jegens de opdrachtgever beperkt tot het door BA in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 12.500,-.

De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval BA aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door BA bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
BA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens BA, schriftelijk mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens BA vervalt twee jaar nadat de mededeling door opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. BA is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever, zolang opdrachtgever zijn verplichtingen jegens BA niet is nagekomen.

4. Inschakeling van derden

Bij het inschakelen van derden zal BA steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. BA gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden binnen de door de wet bepaalde grenzen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

5. Betaling & honorarium

Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een maand gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 10 dagen vanaf factuurdatum. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is vanaf dat moment over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,-. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan BA, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. BA is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Het honorarium van BA wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasbare uurtarieven, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en met de gemaakte kosten. BA heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te indexeren. De indexatie geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. BA is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen en bij niet voldoening haar werkzaamheden op te schorten.

Derdengelden
BA heeft een Stichting Derdengelden ter beschikking. Derdengelden worden in principe onverwijld overgemaakt naar de rechthebbende.

Betalingsverkeer
In het kader van onze praktijkuitoefening aanvaarden wij geen contante betalingen, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die contante betalingen rechtvaardigen.

6. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De werkzaamheden van BA kunnen vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op basis hiervan kunnen wij cliënten verzoeken zich te identificeren en daarnaast dienen wij zogeheten ongebruikelijke transacties te melden, wanneer er advies wordt gegeven op de volgende gebieden: belastingrecht, aan- en verkopen van onroerende zaken, beheren van gelden, oprichten of beheren van vennootschappen en aan- en verkopen van ondernemingen.

7. Kring van personen:

Niet alleen BA en haar partner(s), maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere partners, vennoten, bestuurders en medewerkers/stagiairs en anderen van BA. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens de bij de uitvoering van enige opdracht ingeschakelde personen en vroegere partners, vennoten, bestuurders en medewerkers/ stagiairs en anderen van BA, is uitgesloten. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

8. Archivering

Na afsluiting van een dossier worden alle stukken uit het dossier in ons archief opgeslagen gedurende een termijn van vijf jaar. Hierna zullen in principe alle stukken worden vernietigd.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen BA en haar opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en BA voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend, behoudens het hiernavolgende, aan de bevoegde rechter te NL-Almelo (Rechtbank Overijssel) worden voorgelegd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten of tenzij BA of cliënt een bepaald geschil voorlegt aan de Geschillencommissie Advocatuur. BA is daarnaast bevoegd als eiseres in een geschil de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter te addieren, tenzij BA of cliënt een bepaald geschil voorlegt aan de Geschillencommissie Advocatuur. Voor procedures die betaling van honorarium van advocaten tegen de opdrachtgever betreffen, die (ook) in Duitsland woonachtig resp. kantoorhoudende zijn, heeft ook D-Ahaus (D-48683) rechtsmacht. BA is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur. In geval van een geschil tussen BA en cliënt zijn zowel BA als cliënt bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, die alsdan overeenkomstig haar reglement het geschil zal beslechten met uitsluiting van de gewone rechter. In het geval van een klacht zal BA op het eerste schriftelijke verzoek van cliënt aan cliënt een afschrift zenden van het binnen BA geldende klachtenreglement.

10. Gegevens en privacy

In ons datasysteem en het dossier worden cliëntgegevens opgeslagen. Enkel de advocaten en de medewerkers op ons kantoor hebben inzage in en toegang tot deze gegevens en het dossier. Voor al onze medewerkers geldt een geheimhoudingsverplichting m.b.t. al deze gegevens. Zodra er een opdracht is gesloten tussen BA en een cliënt(e) geldt dat de cliënt toestemming heeft verleend voor de opslag van zijn/haar gegevens bij BA. Deze toestemming geldt enkel voor het doel van de gesloten opdracht, te weten werkzaamheden voortvloeiende uit de advocaten- en/of insolventiepraktijk. Met derden die support en onderhoud leveren voor onze datagegevens hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten teneinde de privacy te waarborgen. De cliënten van BA hebben recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering m.b.t. de van hen door BA opgeslagen gegevens. Daarnaast hebben zij ook het recht op dataportabiliteit, voor zover van toepassing. Na afsluiting van een dossier worden alle stukken uit het dossier in ons archief opgeslagen gedurende een termijn van vijf jaar. Hierna zullen in principe alle stukken worden vernietigd. Voor BA geldt een meldplicht datalekken. De functionaris welke binnen BA is aangesteld voor de gegevensbescherming is mr. A.C. Blankestijn.

Back to top